كاربرد سيمان به عنوان LCM مطالعات ميداني

چکیده :

سيمان يكي از متداول ترين LCM هاست ، انواع گوناگون سيمان به عنوان LCM در گذشته استفاده شده است كاربردهاي سيمان بستگي بسياري نوع سيال حفاري و ويژگي هايش دارد . كاربرد ها Coustom designed شامل دوغاب سيمان thixtropic و ultra thixtropic مي شوند ، Cement sleurry ها شامل دوغاب cello flacke ميكا ، كربنات كلسيم براي mechanical bridging وsurfactant package ها و سيمان فوم شده براي كنترل هرز روي مي شود .
انتخاب نوع سيمان و روش تزريقات ، اطلاعات ويژه اي از قبيل ويژگي هاي سازند ، شرايط well bore ، و خواص  thief zone را ايجاب مي كند، در اين پروسه آزمايشات لابراتوري توصيه مي شود . تصميم گيري نهايي در مورد انتخاب optimum treatment و استراتژي كاربردي بر مبناي مشاهدات ميداني critical است . اين مقاله طراحي هاي پروسه و كاربرد هاي گوناگون سيمان به عنوان LCM را بحث مي كند : راه حل هايي براي مهار field case  داراي مشكل بدست آمده است شرايطي كه نيازمند سيمان به عنوان LCM وCriteria براي انتخاب بهترين تركيبات سيمان است همراه با استراتژي بهينه  (optimum) ، نيز در اين مقاله مطرح خواهد شد
 
ارائه دهندگان : ناصر پيوستگان ) دانشكده نفت(
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 13
کلمات کلیدی : Thiet zom, treatment, ultra thixtropic, thixtropic lcm , cement slurry
:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۷
تحلیل پایداری چاه نفت سازند آسماری مخزن کوپال

چکیده :

تحلیل پایداری چاه، روشی برای بهبود اقتصادی عملیات حفاری و دوری از مشکلاتی همچون هرزروی گل حفاری و ریزش دیواره، در حین حفاری و تولید است. شناخت انواع گسیختگیهای بوجود آمده در دیواره چاه در تحلیل پایداری، اهمیت زیادی دارد. در این مقاله تحلیل پایداری چاه نفت، در سازند آسماری (میدان نفتی کوپال)، با استفاده از نرم افزار عددی FLACو اطلاعات بدست آمده از نمودارهای درون چاهی (LOG)، تخمین زده شده است. فشار و وزن گل حفاری در آغاز حرکت پلاستیک دیواره چاه و همچنین آغاز گسیختگی برشی در دیواره چاه، برای سازند سنگ آهک مخزن به دست آمده است. همچنین تحلیل پایداری چاه در امتدادهای قائم، تنش افقی حداقل و تنش افقی حداکثر، انجام شده است. آغاز حرکت پلاستیک و گسیختگی برشی در دیواره چاه برای مقطع سنگ آهک، بترتیب در فشار گل MPa82/31 (pcf4/53) و MPa8/23(pcf40) اتفاق می افتد. نتایج نشان می دهد، مقدار حداکثر جابجایی در جهت افقی، در هنگام حفاری در امتداد قائم، تنش افقی حداقل و تنش افقی حداکثر بترتیب 5-10×1/6، 5-10×2/55 و5-10× 5/8 متر، به دست آمد. بیشترین پایداری چاه در امتداد حفاری قائم است. در شرایط حفاری افقی، حفاری در امتداد تنش افقی حداقل از پایداری بیشتری برخوردار است. همچنین بررسیها نشان داد حفاری در امتداد تنش افقی حداقل، کمترین گسیختگی برشی را ایجاد می کند. در نهایت گسیختگی کششی در امتداد تنش افقی حداکثر بوجود می آید
ارائه دهندگان : احسان کوچکی ، کامران گشتاسبی **، مصطفی شریف زاده
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 6
کلمات کلیدی : پایداری دیواره، مسیر بهینه حفاری، چاههای نفتی، مخزن کوپال، FLAC
:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۷
حفاري به روشPID (Particle Impact Drilling)

چکیده :

يكي از مشكلات اصلي حـــفاري در سنگهاي سخت و ساينده پائين بودن ميـزان پيشرفت حفــاريROP                                                                                                  (Rate of Penetration)ميباشد كه باعث شده بعضي از ميادين نفت و گاز كه داراي تشكيلات زمين شناسي سخت وساينده هستند بدليل طولاني شدن و پرهزينه بودن عمليات حفاري توجيه اقتصادي نداشته باشند. روش PID به عنوان روشي نوين در جهت بهينه سازي حفاري داراي فوايد افزايش ROP و كاهش هزينه ها ميباشدكه با استفاده از مته طراحي شده مخصوص و ضربات ذرات فولادي كه با جريان گل به كف چاه برخورد مي كنند، عمل حفاري سازند انجام ميشود.
ارائه دهندگان : حافظ كاوه رئيس حفاري
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 5
کلمات کلیدی : PID, TSP (Thermally Stable Polycrystalline), PDC (Polycrystalline Diamond Compact), TCI (Tungsten Carbide Insert), Steel Particle
:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۷
گشتاور خمشي و انرژي كرنشي حاصل از پروسه پيچاندن لوله مغزي

چکیده :

در اين مقاله فرمولهايي براي محاسبه گشتاور خمشي و انرژي كرنشي حاصل از پروسه پيچاندن لوله مغزي بر روي قرقره ارائه شده است. فرمول عمومي كه براي محاسبه گشتاور كه از فرض الاستوپلاستيك بدست آمده است داراي خطاي نسبي   مي‌باشد.
بيشتر انرژي كرنشي در قرقره لوله مغزي به حرارت تبديل شده و به هدر مي‌رود تنها بخش كوچكي از كل انرژي كرنشي باقي مي‌ماند كه انرژي قابل برگشت است و همان انرژي الاستيكي مي‌باشد كه در طول پديده پيچاندن لوله ذخيره مي‌شود و در حدود 5 الي %15 بستگي ابعاد قرقره و خواص مكانيكي لوله دارد.
 
ارائه دهندگان : محمدرضا تميمي
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 11
کلمات کلیدی : لوله مغزی سیار گشتاور خمشی انرژی کرنشی استحکام تسلیم الاستیک پلاستیک پیچاندن
:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۷
بازنگری روش های طراحی لوله های جداری در میادین جنوب ایران

چکیده :

 هدف اصلي از طراحي لوله هاي جداري انتخاب لوله هاي مناسبي است که بطور ايمن و در عين حال اقتصادي تحت شرايط خاص هر چاه و در طول عمر آن چاه مقاوم باشند. با لوله هاي جداري در هر مقطع از چاه، مشکلات سازندي و حفاري کنترل و مهار مي شود. برنامه لوله گذاري در هر چاه افزون بر هزينه هاي فراوان، امري وقت گير و زمان بر است. از سوي ديگر اندازه و نوع لوله هاي جداري دقيقاً با شرايط زمين شناسي منطقه و ويژگي هاي درون سازند، ارتباط تنگاتنگ دارد. اين ازتباط اثر مستقيم روي ترکيب شيميايي و وضعيت گل حفاري خواهد داشت. از آنجا که هر کدام از عوامل ياد شده همراه با هزينه هاي گزاف و بسيار بالاست، به نظر مي رسد که مي توان با بررسي تمامي عوامل مربوط و بازنگري در برنامه ريزي ها و طراحي هاي متداول و معمول که بطور سنتي در مناطق نفت خيز ايران اجرا مي شود، به روش بهينه اي دست يافت. هدف از اجراي اين پروژه، ضمن بازنگري وضعيت موجود، ارائه الگويي مناسب براي لوله گذاري مخازن نفتي جنوب و جنوب غرب کشور است، تا بتوان افزون بر صرفه هاي اقتصادي لازم و دست يافتن به ايمني و پايداري کافي در سيستم لوله هاي جداري نصب شده از هزينه هاي غير ضروري و صرف وقت زياد جلوگيري نمود.
ارائه دهندگان : مسعود شعبان)کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشگاه تهران(،حسین معماریان)دکترای شکستگی سنگ، دانشگاه تهران(،فریدون سحابی)دکترای سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی ، دانشگاه تهران(،اعظم پولادی)کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشگاه تهران(،
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 12
کلمات کلیدی : طراحی لوله های جداری، حفاری
:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۷
بررسي عوامل عدم موفقيت حفاري انحرافي در سازند گچساران

چکیده :

اخيراً شركت مناطق نفتخيز جنوب  تلاش جدي را  براي حفاري انحرافي در سازند گچساران در ميادين نفتي جنوب ايران شروع كرده است نظير چاههاي 85 اهواز، 146 مارون، پايدار 9 و...ولي متاسفانه تاكنون موفقيتي در اين زمينه كسب نكرده و هر بار با مشكلات زيادي روبرو  و بعضاً منجر به متروكه نمودن چاه شده است. در اين مقاله ابتدا به بررسي خلاصه تاريخچه اين چاهها و مشكلات پيش آمده مي پردازيم سپس شرايط اين چاهها را با پديدة باريت سگ مقايسه مي كنيم.
ارائه دهندگان : عباس روحي)فوق ليسانس مهندسي حفاري از دانشگاه رابرت گوردن و كارشناس ارشد حفاري شركت ملي حفاري و مدرس دانشگاه نفت اميديه(
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 7
کلمات کلیدی : : گير رشته حفاري، مانده يابي، متروكه نمودن، باريت سگ، سيال حفاري، تنش برشي، تنش تسليم
:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۷
مروري برافزايش مقياس و تکنيک‌هاي پيشرفته شبکه‌بندي درشت در شبيه‌سازي مخزن

چکیده :

مدل‌هاي زمين شناسي که ورودي اوليه شبيه‌سازهاي مخازن نفتي مي‌باشند حاوي اطلاعات پرجزيياتي هستند که استفاده مستقيم آنها در شبيه‌سازها عملي نمي‌باشد. شبيه‌سازهاي متداول کنوني قابليت کار تا حدود 5‌‌10 بلوک را دارند درحالي که مدل‌هاي زمين‌شناسي که خواص فيزيکي سنگ را در بر مي‌گيرند تا  810 بلوک انباشت اطلاعات دارند. از طرف ديگر محدوديت زماني و اقتصادي براي اجراي شبيه‌سازي نيز مستلزم کاهش تعداد بلوک‌هاي شبکه مي‌باشد که درصورت شبيه‌سازي ترکيبي که تعداد معادلات براي هر بلوک تا 20 نيز مي‌رسد مسئله پررنگ‌تر مي‌شود. لذا درشت کردن بلوک‌ها و تخصيص خواص فيزيکي به اين بلوک‌هاي درشتشده امري اجتناب‌ناپذير مي‌باشد که به ترتيب دو مقولهي تکنيک‌هاي پيشرفته شبکه‌بندي درشت و افزايش مقياس را مطرح مي‌سازد. در اين کار روشهاي عمده و مقبول در اين زمينه‌ها به اختصار معرفي شده و قابليت هر يک در شرايط خاص مخزني بررسي مي‌شود
ارائه دهندگان : محمد عوضي)دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مخازن(، سوين اشرفي) دانشجوي کارشناسي مهندسي کامپيوتر(،
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 9
کلمات کلیدی : شبيه‌سازي، افزايش مقياس، شبکه‌بندي، شبکه‌ي درشت
:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۷
ارزيابي تکنولوژي تاپ درايو در ايران

چکیده :

هدف اين مقاله مقايسه عملکرد سيستم تاپ درايو و روش معمول حفاري به وسيله کلي و ميز دوار مي باشد.مطالعات قبلي نشان مي دهدد تاپ درايو توانايي کاهش %25-20 کل زمان حفاري  يک چاه را دارد ولي اين مقاله اين نتايج را در کاربرد تاپ درايو در ايران با چا لش مواجه مي کند. بدين منظور دو چاه مشابه در ميدان گچساران که يکي تاپ درايو و ديگري کلي انتخاب شدند و کل پروسه عمليات از ابتدا تا انتها در آنها آناليز شد. نتايج ضمن تاييد کاهش بعضي زمان ها مانند زمان اتصال وپيمايش لوله ها ، به اين موضوع اشاره دارد که به دليل زمان هاي القايي مانند زمان تعمير٬نصب و انتظار٬ عملکرد تاپ درايو خنثي شده است. همچنين اين بررسي نشان داد که بعضي مشکلات عملياتي مانند عدم بهينه سازي حفاري و هرزروي گل حفاري وجود دارد که به مراتب با هزينه اي کمتر از تاپ درايو قابل حل است. در واقع اين پروژه در مسير خود با سه مسئله ضرورت آناليز حفاري٬ اولويت گذاري امور و يکيارچگي امور مواجه شد.
ارائه دهندگان : مهدي مختاري)دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي حفاري-دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات)
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 7
کلمات کلیدی : تاپ درايو-کلي-آناليز حفاری
:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۷
بررسی مشکلات حفاری در لایه های شیلی ترک خورده سازند دشتک در ناحیه فارس ایران

چکیده :

The greatest single expense faced by oil companies involved in the exploration for crude oil is that of drilling wells. The most abundant rock drilled is shale. Some of these shales cause wellbore stability problems during the drilling process. These can range from slow rate of penetration and high torque up to stuck pipe and hole abandonment. In this study we review driiling of a well in north of Persian Golf at Iran. Dashtak is a shaly formation that was caused many problems in drilling. Drilling at this formation must be done very careful and with a suitable mud. Also in this study was described the use of PHPA as a additive to drilling fluid.
ارائه دهندگان : سهراب ظهره بند (کارشناس ارشد اکتشاف نفت) – شرکت نفتکاو ژرف محسن پورشهباز (کارشناس مهندسی حفاری و استخراج نفت(
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 8
کلمات کلیدی :
:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۷
سيالات حفاري افروني(Aphron Drilling Fluids)

چکیده :

اخيراً سيال حفاري جديدي با عنوان افرونها كه از ميكرو حبابها تشكيل گرديده، معرفي شده است. اين نوع سيال در سازندهايي در نواحي آمريكاي جنوبي با نفوذ پذيريهاي بالا و شكافهاي ريز كه جلوگيري از هرزروي سيال بعنوان مشكلي در حفاري مطرح بوده است بكار رفتهاند. اين سيال با توجه به طراحي تركيب آن مي تواند در كنترل ميزان فيلتراسيون گل به داخل سازند، هرزروي گل و كنترل ميزان چگالي گل موثر باشد. در اين مقاله ضمن معرفي اين نوع سيال، مختصري در رابطه با نحوه كار و فوايد و مشكلات احتمالي آن بحث گرديده است
ارائه دهندگان : سعيد بابالوئي (كارشناس ارشد حفاري)
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 4
کلمات کلیدی : APHRON, Drilling Fluid, Loss Control, Surfactant , Filtrate ,Invaded Zone
:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۷
روشهاي نوين کاهش حجم گل و دفع پسماندها در عمليات حفاري

چکیده :

گل حفاري و پسماندهاي ناشي از حفاري در صورتي که درست مديريت نشوند، علاوه بر تحميل هزينههاي سنگين به صنعت نفت، ميتوانند به يکي از منابع آلودگي درمحل حفاري تبديل شوند.  مديريت پسماند گل حفاري عبارت است از يك مجموعه مقررات منسجم و سيستماتيك براي كنترل توليد، ذخيره، جمعآوري، حملونقل، پروسه و دفع مواد زايد و پسمانده، منطبق بر بهترين اصول بهداشت عمومي، اقتصاد، حفاظت از منابع و ساير ملزومات زيست محيطي و آنچه براي عموم مورد توجه است كه منطبق بر چهار اصل (Reuse ,Recover ,Reduction ,Recycle) ميباشد.  بهطوري كه در پايان عمليات حفاري هيچ پسماندي از گل حفاري و كندههاي حفاري در اطراف چاه باقي نماند.  در تحقيق حاضر به طور کلي طبقات و لايههاي زمين براي اجراي عمليات حفاري در مناطق نفتخيز جنوبايران به سه بخش اصلي:1- طبقات فوقاني(Top Hole)، 2- طبقات مياني و پرفشار(High Pressure)، 3- طبقات تحتاني و زيرسنگ پوش تقسيم شدهاست.  از آنجا که در هر کدام از اين سه بخش ترکيب و ميزان گل حفاري متفاوت است، ترکيبات گل و حجم پسماندها بهطور جداگانه معرفي شدهاست.  حجم گل و پسماندي که در اين سه بخش در صورت عدم کنترل وارد محيطزيست ميشود، بسيار چشمگير است.  به همين منظور  ابتدا تاريخچه‌اي از روش‌هاي سنتي و قديمي ذکر شده‌ و سپس روش‌هاي جديد مورد ارزيابي فني و مهندسي قرار گرفته‌اند. در پايان هم سعي شده است تا با توجه به معايب و مزاياي روش‌هاي مختلف بهترين روش انتخاب گردد. اما بايد توجه داشت که در بحث مديريت پسماند، يک ‌سيستم وجود ندارد که بتوان براي همه موارد بکار برد، بلکه بعضي از وسايل براي هميشه و برخي به‌طور موقت مورد نياز است. 
ارائه دهندگان : احسان‌اسماعيل‌نژاد(دانشجوي‌کارشناسي‌ارشدمهندسي‌حفاري‌نفت، دانشکده‌فني‌ومهندسي، دانشگاه‌شهيدباهنر کرمان)حســين‌جـلالـي‌فـر( استاديار بخش مهندسي نفت و گاز، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه شهيد باهنر کرمـــــان)
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 9
کلمات کلیدی : Reserve Pit، هيدروسيکلون, سانتريفيوژ
:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۷
متروک سازي چاه، روشي مناسب براي کاهش خطرات محيطي

چکیده :

عمر توليد چاههايي که حفاري مي شوند و تکميل مي گردند معمولا 15-20 سال مي باشد. بعد از تخليه شدن، چاه بايستي به نحوي که فواصل نفوذپذيري که در اثر حفاري چاه به داخل چاه راه پيدا نموده اندمسدود شوند متروک گردد. براي اينکه متروک سازي چاه موفقيت آميز باشد بايستي چاه به حالت پايدار برسد و همچنين داليز مربوط به آن تا وقتيکه نيروهاي زمين شناسي مي توانند باعث ايجاد دوباره موانع طبيعي که قبل از حفر چاه وجود داشتند گردد. جدا نمودن و مسدود ساختن فواصل هيدروکربوردار، لايه هاي پر فشار، فضاي حلقوي سيماني نشده و لايه هاي حاوي آب شيرين که در اثر حفاري به چاه راه پيدا کرده اند در عمليات متروک سازي چاه بسيار مهم مي باشند. برنامه عمليات متروک سازي بايستي بر پايه مطالعه سيالات موجود در مخازن و نيز شرايط مکانيکي چاه در زمان متروک سازي استوار باشد. قوانين حکومتي براي متروک سازي و رهاسازي چاهها بايستي مد نظر قرار گيرند و نبايستي کوچکترين مسائل مربوط به مسائل ايمني از قلم بيافتند. اين مقاله بهترين روشها، مفاهيم و تکنيکهايي که اپراتورها بايستي به هنگام طراحي عمليات رها سازي مد نظر قرار دهند را توصيف مي کند که به جداسازي و مسدود نمودن موثر کمک شاياني مي نمايد.
ارائه دهندگان : احمد خدادادی، کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 10
کلمات کلیدی :
:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۷
طراحی سيال حفاري برای مقابله با مشکلات ناشی از حفاری در سازند گچساران با استفاده ازکربن سياه

چکیده :

  در حفاري اکتشافی چاه های عميق هيدروکربوری، از سيالي با عنوان گل حفاري استفاده مي شود. از وظايف مهم و اصلي گل حفاري مي توان به روان کاري رشته حفاري، خنک کردن مته ،انتقال خرده سنگها به سطح، تشکيل پوشش گلی، تميزکاري چاه و وارد کردن فشار کافي به ديواره به منظور ممانعت از ورود سيالات سازند به درون چاه، اشاره نمود. اضافه شدن کربن سياه به گل حفاري سبب ايجاد تغيير در خواص مکانيکي و رئولوژيکي گل شده و اين تغيير با توجه به شرايط حفاري و وضعيت چاه، به عمليات حفاري کمک خواهد کرد. از مزايای افزودن کربن سياه به گل حفاری جلوگيري از هرز روي گل، افزايش پايداري ديواره، بهبود ويژگي هاي رئولوژيکي گل، افزايش پايداري دمايي گل، کاهش ضخامت پوشش گلی و روان کاري بهتر ابزار حفاری می باشد. در اين مقاله با در نظر گرفتن خصوصيات سازند گچساران و مشکلات مربوط به حفاری در آن، رابطه پارامترهای فوق بررسی می گردد. 
ارائه دهندگان : ابوذر ميرزائي پيامن) دانشجوي مهندسي نفت، دانشگاه صنعت نفت( دکتر محمد کمال قاسم العسکری) عضو هيئت علمی دانشگاه صنعت نفت
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 9
کلمات کلیدی : کربن سياه، سيال حفاري، هرز روي، گچساران، پوشش گلی
:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۷
پيش‌بيني فشار منفذي با استفاده از اطلاعات لرزه‌نگاري سه‌بعدي؛ مطالعه موردي يكي از ميادين جنوب غرب ايران

چکیده :

فشار منفذي يكي از كميّت‌هاي مهم، در بحث اكتشاف و حفاري اكتشاف منابع هيدروكربوري مي‌باشد. عدم اطلاع از ميزان فشار منفذي در لايه‌هاي مختلف، قبل از حفاري، سبب ايجاد خطرات جدي مالي و صدمات جاني در حين حفاري چاههاي نفت خواهد شد. اطلاع از مقدار اين كميّت در نقاط مختلف ميدان، باعث كاهش چشمگير خطرات حفاري و بهبود طراحي چاه، طراحي وزن گل و تعيين نقاط نصب لوله جداري در چاه مي‌شود يكي از روشهاي جديد تخمين مقدار فشار منفذي، قبل از آغاز فاز اصلي حفاري در ميدان، استفاده از اطلاعات حاصل از لرزه‌نگاري سه بعدي مي‌باشد. در اين روش، با استفاده از فرض تاثير ميزان فشار منفذي بر ميزان فشردگي و تخلخل سازند و در پي آن، در ميزان سرعت امواج لرزه‌اي در سنگ، با كاليبره كردن تغييرات سرعت با تغييرات فشار، به كمك اطلاعات محدود چاههاي منطقه، مكعب سه بعدي فشار منفذي به دست خواهد آمد. اين روش نياز به يك ميدان سرعت دقيق، با وضوح تغييرات بالا دارد. در اين مطالعه كه بر روي يكي از ميادين بزرگ در حال توسعه جنوب غرب ايران انجام شده است، ميدان سرعت موجود يكنواخت نبوده و در بخشي از ميدان سرعت حاصل از كوچ زماني قبل از برانبارش و در بخش ديگر سرعت برانبارش وجود دارد. لذا در اين مطالعه در مرحله اول، اين ميدان سرعت تركيبي ، به كمك روشهاي زمين‌آماري با سرعت حاصل از نمودارهاي صوتي چاههاي منطقه كاليبره شده و سپس شبكه ميدان سرعت منظم مي‌شود. سپس مكعب سه بعدي فشار منفذي با استفاده از نشانگر سرعت امواج لرزه‌اي به دست خواهد آمد. اعتبارسنجي انجام شده در اين تحقيق حاكي از موفقيت تخمين فشار منفذي با استفاده از اطلاعات لرزه‌اي در يك ميدان كربناته، است. دقت نتايج حاصل نيز از نظر برنامه‌ريزي حفاري قابل قبول بوده است.
ارائه دهندگان : احسان نصرت)كارشناس ارشد مهندسي اكتشاف نفت، انستيتو نفت و گاز پتروپارس( ،عبدالرحيم جواهريان )دانشيار موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران( محمودرضا ترابي)كارشناس ارشد مهندسي اكتشاف نفت، اداره ژئوفيزيك مديريت اكتشاف( همايون بهزاد اسیری(اداره مهندسي نفت مديريت اكتشاف)
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 0
کلمات کلیدی : فشار منفذي، لرزه‌نگاري سه‌بعدي، سرعت امواج لرزه‌اي، زمين‌آمار، نشانگرهاي لرزه‌اي
:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۷
بررسي مشکلات حفاري در لايه هاي شيلي ترک خورده سازند دشتک در ناحيه فارس ايران

چکیده :

از جمله مشکلات در حفاري چاههاي نفت و گاز غلبه بر سازندهاي شيلي و کنترل ناپايداري و ريزش ديواره چاه در اين لايه ها مي باشد[1]. بطوريکه در سالهاي اخير شاهد تحقيقات مستمر در زمينه مطالعه و توليد مواد گلسازي و پليمري جديدي در صنعت گلسازي مي باشيم. همه اين حرکت ها به منظور دستيابي به يک راه حل مناسب و کم هزينه براي يافتن منابع هيدروکربوري است. در اين مقاله ما سعي نموده ايم به بررسي مسايل حفاري مرتبط با يکي از ضخيم ترين و مهمترين سازندهاي ايران بپردازيم که در مخازن گازي افق دهرم بعنوان يک پوش سنگ عالي عمل  مي کند.
ارائه دهندگان : محسن پورشهباز(کارشناس مهندسي حفاري و استخراج نفت، مديريت اکتشاف نفت)
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 0
کلمات کلیدی : PHPA، Stiff Foam، شيل، هرز روي
:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۷
بررسي حساسيت تنش در مخازن شكافدار و اراﺋﻪ مدل شكستگي الاستوپلاستيك براي پايداري چاه

چکیده :

در ميان روشهای موجود برای دفع آب توليدی از مخازن نفتی ، تزريق مجدد آن به زيرزمين بيشتر مورد توجه قرار گرفته است . اما حضور ذرات ريز و آلودگی ها در اين آب باعث تخريب سازند در چاه و شکافها می شود.تخريب سازند در اين فرآيند با فيلتراسيون با جريان موازی سطح سيال (Cross Flow Filtration) مشابه است. در اين مقاله مدلسازی تشکيل کيک خارجی بر ديواره چاه در شرايط ناپايدار انجام می شود. برای اين منظور آناليز نيروها در ابتدا انجام می شود و سپس موازنه نيرو و موازنه جرمی سيال در شرايط ناپايدار نوشته می شود. در نهايت پروفايل های ضخامت کيک ، سرعت نفوذ و سرعت سيال در چاه در شرايط ناپايدار به دست می آيد.
ارائه دهندگان : عطيه عدلی . روح الله فرج زاده . فريبرز رشيدی
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 0
کلمات کلیدی : کيک خارجی – آب توليدی – محيط متخلخل – فيلتراسيون
:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۷
تعيين رفتار رئولوژي سيال حفاري پايه روغني

چکیده :

     در مقاله حاضر، خواص رئولوژيكي سيال حفاري پايه روغني مورد بررسي قرار گرفته است. از مهم ترين خواص رئولوژيكي يك سيال، ويسكوزيته آن مي باشد. مدل هاي مختلفي براي ويسكوزيته نظير مدل بينگهام پلاستيك، تواني، هرشل بالكلي يونيفايد وAPI براي سيال حفاري پايه روغني مورد مطالعه قرار گرفت. داده هاي رئولوژيكي تجربي با استفاده از ويسكومتر فن 35 براي سيال حفاري پايه روغني در آزمايشگاه گل  اداره کل حفاري مناطق نفت خيز جنوب  اندازه گيري شد. مقايسه داده هاي تجربي و نتايج حاصل از مدل هاي ويسكوزيته نشان داد كه مدلAPI داده هاي تجربي را بخوبي پيش بيني مي نمايند و اين نتيجه با يافته هاي ساير پژوهشگران همخواني مناسبي دارد.
ارائه دهندگان : فرامرز هرمزي – (استاديار دانشگاه سمنان) سيد مهدي نصراله پور شيرواني –( كارشناس ارشد دانشگاه سمنان)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 18
کلمات کلیدی : خواص رئولوژيكي، مدل هاي ويسكوزيته، سيال حفاري پايه روغني
:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۷
موتورهای جت همانند توربین های گازی کار میکنند با این تفاوت که خروجی موتورهای جت به عنوان نیروی پیشرانه برای حرکت وتداوم حرکت هواپیما مورد استفاده قرار میگیرد

دراین پاورپوینت که به زبان فارسی است با موتورهای جت بیشتر وبهتر اشنا میشوید

لینک دانلود:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۷

قالات تخصصي بخار و تاسيسات بخار:  مزاياي بخار-كاربرد بخار-هزينه بخار

st-room-1.Mboiler.com.jpg

---

1

مزاياي  بخار

متن مقاله بخش اول - متن مقاله بخش دوم

2

برخي كاربردهاي بخار در صنايع

متن مقاله

3

بررسي بخار از ديد كاربران - قسمت اول از ديدگاه مديران ارشد

متن مقاله

4

بررسي بخار از ديد كاربران -قسمت دوم از ديدگاه مديران و اپراتورها

متن مقاله

5

واحد تولید بخار-قسمت اول-دیگ بخار

متن مقاله

6

واحد تولید بخار-قسمت دوم - کنترل سطح آب تغذيه

متن مقاله

7

واحد تولید بخار قسمت سوم -  حرکت بخار داخل سایت و تقلیل فشار

متن مقاله بخش اول - متن مقاله بخش دوم

8

بررسي هزينه هاي توليد بخار-قسمت اول

متن مقاله

9

بررسي هزينه هاي توليد بخار-قسمت دوم

متن مقاله

10

بررسي هزينه هاي توليد بخار-قسمت سوم

متن مقاله

11

گرمایش با استفاده از سیستم تریسینگ

متن مقاله:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۶

مقالات تخصصي در خصوص مبدل حرارتي

****

1

طراحي مبدل حرارتي - مبدل هاي پوسته –لوله اي -قسمت اول

متن مقاله
2

طراحي مبدل حرارتي - مبدل هاي پوسته –لوله اي -قسمت دوم

متن مقاله
3

طراحي مبدل حرارتي - مبدل هاي پوسته –لوله اي -قسمت سوم

متن مقاله
4

طراحي مبدل حرارتي - مبدل هاي پوسته –لوله اي -قسمت چهارم

متن مقاله

5

آشنايي با مبدل حرارتي(قسمت اول)

متن مقاله

6

آشنايي با مبدل حرارتي (قسمت دوم)

متن مقاله

7

دسته بندی مبدل های حرارتی-قسمت اول

متن مقاله

8

دسته بندی مبدل های حرارتی-قسمت دوم

متن مقاله

*mca2.Mboiler.com.jpg:: موضوعات مرتبط: مقاله
ن : ZAHERI
ت : ۹۰/۰۳/۲۶


جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید